GDPR  + WHISTLEBLOWING

GDPR - ochrana osobních údajů v realitní praxi

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Eva Kolínová, Realitní a finanční kancelář RIVA, fyzická osoba podnikající na živnostenský list, IČO 69946663, sídlo: Horská Kvilda 47, 385 01, Vimperk, provozovna: Malická 12, 301 00 Plzeň,
(dále také "my"), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.chorvatskoreality.com informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese kolin@riva-reality.cz

Zpracování osobních údajů dětí
Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a) Vaše jméno a příjmení,
b) obchodní firma,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo nebo
f) e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí .
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim spolupracujícím osobám, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:


1.1.1. účetní firma  v CZ https://www.uctopro.cz

1.1.2 chorvatský právník a notář 

1.1.3. chorvatský finanční úřad 

1.1.4. externí pracovníci Chorvatské Agentury

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz ("právo být zapomenut");
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese kolin@riva-reality.cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů) (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

OZNAMOVACÍ POVINNOST  /  WHISTLEBLOWING č. 171/2023

___________________________________________________

, v platném znění, následující

Systém vnitřních zásad

k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu + č. 171/2023 WHISTLEBLOWING

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento Systém vnitřních zásad (dále jako SVZ) slouží k zajištění plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jako AML zákon).

1.2 Uvedený Systém vnitřních zásad je závazný pro zaměstnance Realitního zprostředkovatele a dále pak pro spolupracující třetí osoby zastupující při činnostech realitního zprostředkování Realitního zprostředkovatele na základě písemné smlouvy nebo plné moci (dále souhrnně jako Realitní makléř).

1.3 K zajištění povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona stanovujeme následující postup činností.

1.4 Obsah:

1 - Úvodní ustanovení strana 1

2 - Identifikace účastníků obchodu strana 1-3

3 - Kontrola klienta strana 4

4 - Podezřelý obchod a hodnocení rizik strana 5 - 6

5 - Oznamovací povinnost strana 6

6 - Odklad plnění příkazu strana 7

7 - Stanovení osoby pro styk s FAÚ strana 8

8 - Povinnost mlčenlivosti strana 8

9 - Archivace údajů strana 8

10 - Kontrola a vnitřní oznamovací systém strana 9

11 - Další povinnosti strana 9

2. Identifikace účastníků obchodu

2.1 U každého obchodu (obchodem se pro tyto účely rozumí zprostředkování uzavření realitní smlouvy podle zák.č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, a jak je upraveno v § 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona) v hodnotě přesahující částku odpovídající ekvivalentu 1.000 EUR a u obchodu bez ohledu na limit 1.000 EUR, který je vyhodnocen jako podezřelý, provede Realitní makléř identifikaci účastníků obchodu. Identifikace musí být provedena v rozsahu údajů uvedených v čl. 2.2 tohoto SVZ.

2.2 Identifikační údaje účastníka obchodu

2.2.1 U klienta, který je fyzickou osobou:

- Všechna jména a příjmení

- Pohlaví (není potřeba uvádět, pokud je zřejmé z identifikačních údajů)

- Trvalý nebo jiný pobyt

- Rodné číslo, anebo, nebylo-li rodné číslo přiděleno datum narození

- Místo narození

- Státní občanství

- Jde-li o podnikající fyzickou osobu též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a IČ.

- Druh a číslo průkazu totožnosti, stát popř. orgán, který jej vydal, a doba platnosti průkazu totožnosti.

2.2.2 Výše uvedené údaje doporučujeme zajistit pořízením fotokopie průkazu totožnosti, z něhož byly identifikační údaje (jsou-li v něm uvedeny) ověřeny a z něhož byla ověřena shoda podoby klienta s vyobrazením v průkazu totožnosti. Pokud klient odmítne pořízení a uchování fotokopie průkazu totožnosti, osoba provádějící identifikaci klienta zaznamená všechny výše uvedené údaje vypsáním.

2.2.3 U klienta, který je právnickou osobou:

- Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo

- Identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraniční u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem údaje jako u fyzické osoby viz výše.

2.2.4. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem identifikované právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenají se i její identifikační údaje.

2.3 Postup identifikace a identifikační údaje osoby, která jedná jménem klienta

2.3.1 První identifikace klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede Realitní makléř za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto SVZ stanoveno jinak.

2.3.2 Při identifikaci klienta, který je

a/ fyzickou osobou, Realitní makléř identifikační údaje zaznamená a ověří v průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti. Současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

b/ právnickou osobou, Realitní makléř identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a/ provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu, je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jin právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje (skutečným majitelem se dle AML zákona v této souvislosti rozumí vždy pouze fyzická osoba).

2.3.3 Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provede Realitní makléř identifikaci zmocněnce podle postupu popsaného výše pod písm. a) a dále z předložené plné moci identifikuje zmocnitele; Realitní makléř je povinen zajistit uchování (resp. předání k archivaci) originálu či ověřené kopie takové plné moci.

2.3.4 Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provede Realitní makléř identifikaci zákonného zástupce dle čl. 2 tohoto SVZ. Zákonný zástupce doloží Realitními makléři identifikační údaje zastoupeného (v rozsahu údajů podle § 5 AML zákona).

2.3.5 Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován, ověří Realitní makléř vhodným způsobem totožnost konkrétní jednající fyzické osoby. Toto prověření lze provést i bez fyzické přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou.

2.3.6 V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech Realitní makléř kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta nebo důvodnost výjimky z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny.

2.3.7 Jestliže má Realitní makléř při uzavírání obchodu podezření, že klient nejedná svým jménem, nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc. Advokát nebo notář může této výzvě vyhovět i tím, že předloží kopii příslušných částí dokladu, ze kterých identifikační údaje klienta zjistil.

2.3.8 Klient poskytne Realitnímu makléři informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Realitní makléř je oprávněn pro účely identifikace dle AML zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané údaje k naplnění AML zákona.

2.4 Politicky exponované osoby

2.4.1. Za politicky exponovanou osobu se ve smyslu této směrnice považuje fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

2.4.2. Dále se za politicky exponovanou osobu považuje:

- fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v čl. 2.4.1,

- je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v čl. 2.4.1., nebo je o ní pracovníku firmy známo, že je v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v čl. 2.4.1,

- je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v čl. 2.4.1.

2.4.3. Skutečnost, zda se jedná či nejedná o politicky exponovanou osobu, zjišťuje Realitní makléř nebo zaměstnanec Realitního zprostředkovatele, který identifikaci provádí.

3. Kontrola klienta

3.1. Kontrolu klienta je Realitní makléř povinen provádět vždy před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě ekvivalentu 10.000 EUR a vyšší a dále vždy u podezřelého obchodu, před uskutečněním obchodu s politicky exponovanou osobou a dále v době trvání obchodního vztahu.

3.2 Kontrola klienta zahrnuje :

- získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,

- zjišťování skutečného majitele, pokud je klient právnickou osobou; evidence skutečných majitelů je na www.esm.justice.cz,

- získání informací potřebných pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně zkoumání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda uskutečňované obchody jsou v souladu s tím, co povinná osoba ví o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,

- přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.

3.3 Kontrolu klienta provádí Realitní makléř s náležitou odbornou péčí, a to způsobem a v rozsahu odpovídajícím povaze obchodu a klienta. Rozsah prováděné kontroly klienta tedy odpovídá kategorizaci klienta (např. dle teritoriálního hlediska) a povaze obchodu.

3.4 V případě, že na základě hodnocení rizik představuje klient, obchod nebo obchodní vztah zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, provádí se zesílená kontrola klienta, která spočívá mj. v získávání dalších potřebných dokumentů a informací (a jejich ověřování) o skutečném majiteli, povaze obchodu a zdroji majetku či prostředků.

3.5 Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta

Realitní makléř nemusí provádět identifikaci a kontrolu klienta v těchto případech - pokud je klient :

- úvěrovou nebo finanční institucí,

- zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí na území státu, který jí ukládá rovnocenné povinnosti v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako ukládá práva Evropských společenství,

- společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropských společenství,

- skutečným majitelem peněžních prostředků uložených na účtu úschov notáře, advokáta, soudního exekutora nebo soudu,

- ústředním orgánem státní správy České republiky, Českou národní bankou nebo vyšším územním samosprávným celkem,

- klientem, kterému byly svěřeny významné veřejné funkce podle předpisů Evropských společenství a Evropské unie,

- klientem, jehož identifikační údaje jsou veřejně dostupné a není důvod pochybovat o jejich správnosti,

- klientem, jehož činnosti jsou průhledné,

- klientem, jehož účetnictví podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace,

- klientem, který je odpovědný buď orgánu Evropské unie nebo orgánům členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, anebo u něhož existují jiné vhodné kontrolní postupy zajišťující kontrolu jeho činnosti.

4. Podezřelý obchod a hodnocení rizik

4.1 Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legaliaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.

4.2 Pro hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat, se jednotlivé obchody nebo obchodní vztahy posuzují individuálně. Maximální pozornost je věnována zejm. obchodům, jejichž předmětem je převod nemovité věci, kdy lze jako rizikové považovat skutečnosti, kdy byla převáděná nemovitost nabyta za nápadně vyšší nebo nižší cenu oproti skutečné hodnotě věci, kdy je převodcem prodej realizován v blízkém časovém sledu od nabytí, nebo pokud jsou klientem požadovány nestandardní požadavky. Za rizikový typ klienta, kde je potřeba zvýšené pozornosti, lze považovat právnické osoby se zakrytou vlastnickou strukturou, nebo i fyzické osoby s bydlištěm z rizikových oblastí. Při zjištěných pochybnostech musí Realitní makléř nebo jiný zaměstnanec, který provádí kontrolu, pro další postup ve věci neprodleně informovat Realitního zprostředkovatele.

4.3 Rusko je vysoce rizikovou zemí, která podporuje a financuje mezinárodní terorismu. Na občany a právnické osoby z Ruské federace, resp. české právnické osoby, kde je skutečným majitelem občan z Ruské federace, se uplatní zesílená identifikace a kontrola klienta ve smyslu § 9a AML zákona.

4.4 Podezřelým obchodem může být například případ, kdy

- klient provádí platbu kupní ceny nemovitosti z více různých účtů bez logického vysvětlení takového postupu,

- klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod (nákup nemovitostí a její následný bezprostřední prodej, často i se ztrátou),

- prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,

- klientem nebo jeho skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; seznam států (klasifikace zemí dle FATF) Realitní makléř nalezne na stránkách Finančního analytického úřadu (dále též FAÚ),

- Realitní makléř má pochybnosti o pravdivosti získaných informací o klientovi.

4.5 Za podezřelý se obchod považuje vždy, pokud

- klient nebo skutečný majitel je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (§ 2 zákona č. 69/2006 Sb.); seznam je přístupný na www.sanctionsmap.eu,

- předmětem obchodu je nebo má být zboží, vůči němuž ČR uplatňuje sankce podle zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí,

- klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

4.5.1 Pokud Realitní makléř vyhodnotí znaky uvedené v čl. 4.2-4.4 tak, že by se mohlo jednat o podezřelý obchod, oznámí tuto skutečnost neprodleně spolu se zjištěnými identifikačními údaji účastníka (-ů) obchodu a veškerými dalšími okolnostmi případu vedoucímu pracovníkovi Realitního zprostředkovatele.

4.5.2 Pokud Realitní makléř zjistí při realizaci obchodního případu některý ze znaků podle čl. 4.2-4.4 tohoto SVZ, oznámí tuto skutečnost vždy neprodleně se všemi zjištěnými identifikačními údaji účastníka/ů obchodu a veškerými dalšími okolnostmi případu vedoucímu pracovníkovi Realitního zprostředkovatele.

4.5.3 Pokud Realitní makléř nebo jiný zaměstnanec Realitního zprostředkovatele provádějící kontrolu klienta zjistí, že klient, nebo osoba jednající jménem či za klienta, je na sankčním seznamu, musí zajistit prostřednictvím vedoucích pracovníků Realitního zprostředkovatele podání Oznámení podezřelého obchodu (dále též OPO) na FAÚ.

4.5.4 Ke zjištění, zda se v osobě klienta jedná o sankcionovaný subjekt nebo předmětem obchodu je sankcionované zboží je třeba provést kontrolu v sankčním seznamu ES, jehož konsolidovanou verzi je možné nalézt prostřednictvím odkazu na www.FinancniAnalytickyUrad.cz. V případě nalezení shody je třeba v přímo použitelném předpise ES, jímž se sankce stanovují, zjistit jaká konkrétní omezení či zákazy se vůči danému subjektu uplatní.

4.6 Povinnost neuskutečnit obchod

4.6.1 Realitní makléř odmítne uskutečnění obchodu nebo uzavření obchodního vztahu v případě, že je dána identifikační povinnost a klient se odmítne podrobit identifikaci nebo odmítne doložit plnou moc, neposkytne potřebnou součinnost při kontrole nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolou klienta, nebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu (zaměstnanec či Realitní makléř Realitního zprostředkovatele) pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

4.6.2 Realitní makléř neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, pokud mu není znám původ majetku užitého v obchodu. Ve všech těchto případech je Realitní makléř povinen neprodleně informovat vedoucího pracovníka Realitního zprostředkovatele.

4.6.3 Realitní makléř neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou bez souhlasu vedoucího pracovníka Realitního zprostředkovatele

5. Oznamovací povinnost

5.1 Zjistí-li při jednání s klientem Realitní makléř či zaměstnanec cokoliv neobvyklého, co by mohlo naznačovat podezřelý obchod ve smyslu čl. 4 tohoto SVZ, je povinen s tímto zjištěním ihned seznámit osobu pověřenou zajišťováním styku s FAÚ (tedy vedoucího pracovníka Realitního zprostředkovatele). Tato osoba nejprve vyhodnotí všechny okolnosti obchodu v přísl. souvislostech a následně posoudí, jedná-li se o podezřelý obchod; pokud ano, učiní, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od zjištění obchodu, oznámení FAÚ (Finančnímu analytickému úřadu). Písemné oznámení zašle formou doporučeného dopisu nebo cenného psaní na adresu FAÚ. Podezřelý obchod lze také hlásit přes DS prostřednictvím stránek úřadu www.FinancniAnalytickyUrad.cz.

5.2 Finanční analytický úřad, PO BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Další možnosti spojení na Finanční analytický úřad: telefon 257 044 501 nebo 603 587 663 mimo obvyklou pracovní dobu (pracovní dny: 8,00 hod. - 16,00 hod.), fax: 257 044 502, e-mail: fau@mfcr.cz, datová schránka: egi8zyh.

5.3 Oznámení podezřelého obchodu nelze podat telefonicky, faxem, nezabezpečeným elektronickým spojením (běžný e-mail) ani prostřednictvím datové schránky.

5.4 Další možnosti splnění oznamovací povinnosti oznámení lze podat písemně nebo ústně do protokolu, a to v místě určeném po předchozí dohodě s FAÚ.

5.5 Vyžadují-li to okolnsti případu (zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení), oznámí zaměstnanec Realitního zprostředkovatele či Realitní makléř (tedy osoba, který v rámci svých povinností vyplývajících z tohoto SVZ a příslušných právních předpisů ke zjištění stavu věci došla) za Realitního zprostředkovatele podezřelý obchod na FAÚ neprodleně po jeho zjištění.

5.6 Oznámením podezřelého obchodu není dotčena povinnost stanovená ve zvláštním zákoně oznámit skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu.

6. Odklad splnění příkazu

6.1 Zajištění plnění povinnosti odložit splnění příkazu klienta podle § 20 AML zákona se ukládá osobě uvedené v čl. 7.1 SVZ za součinnosti Realitního makléře, odpovědného za přísl. obchodní případ. Příkaz klienta, týkající se podezřelého obchodu, může Realitní zprostředkovatel splnit nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu FAÚ, pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním by mohlo být zmařeno nebo podstatně sníženo zajištění výnosu.

6.2 Osoba uvedené v čl. 7.1 SVZ za součinnosti Realitního makléře, odpovědného za přísl. obchodní případ, zajistí odložení splnění příkazu, a to na dobu 24 hodin od doby, kdy FAÚ přijal oznámení. Na odklad splnění příkazu klienta upozorní Realitní zprostředkovatel FAÚ v oznámení podezřelého obchodu.

6.3 Realitní zprostředkovatel splnění příkazu klienta neodloží v případě, kdy odložení není možné, nebo kdy je Realitnímu zprostředkovateli známo, že by takové odložení mohlo zmařit nebo jinak ohrozit šetření podezřelého obchodu. O splnění příkazu klienta v takovém případě Realitní zprostředkovatel ihned informuje FAÚ.

6.4 Pokud prověření podezřelého obchodu pro složitost vyžaduje delší lhůtu, FAÚ rozhodne:

a) o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění příkazu klienta, nejdéle však o 2 pracovní dny od přijetí oznámení podezřelého obchodu na FAÚ,

b) o odložení splnění příkazu klienta nebo o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu, u povinné osoby, u níž se tento majetek nachází, až na dobu 3 prac. dnů.

6.5 Příkaz lze provést až po uplynutí lhůty 24 hodin, na kterou odložil splnění příkazu Realitní zprostředkovatel anebo lhůty, na kterou podle § 20 odst. 3 AML zákona rozhodl odložit splnění příkazu FAÚ, pokud FAÚ nesdělí v této lhůtě, že podal trestní oznámení.

6.6. Realitní zprostředkovatel obratem sdělí FAÚ vykonání rozhodnutí FAÚ podle § 20 odst. 3 písm. b) AML zákona o odložení splnění příkazu nebo o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu a potvrdí čas, od něhož se počítá běh lhůty podle § 20 odst. 3 písm. b) AML zákona. Realitní zprostředkovatel dále průběžně podává FAÚ informace o všech podstatných skutečnostech týkajících se majetku uvedeného v rozhodnutí.

6.7 Podá-li FAÚ ve lhůtě stanovené výše orgánu činnému v trestním řízení, provede (případně svolí) vedoucí ekonomického úseku Realitní zprostředkovatele příkaz klienta po uplynutí 3 kalendářních dnů ode dne podání trestního oznámení, pokud orgán činný v trestním řízení do konce této lhůty nerozhodne o odnětí nebo zajištění předmětu podezřelého obchodu. O podání trestního oznámení informuje FAÚ kontaktní osobu Realitního zprostředkovatele před uplynutím lhůty, na níž bylo splnění příkazu odloženo. Pokud FAÚ v této lhůtě nesdělí Realitní zprostředkovateli, že podal trestní oznámení, Realitní zprostředkovatel příkaz klienta prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka provede.

7. Stanovení osoby určené k zajišťování průběžného styku s FAÚ

7.1 Osobou určenou k zajišťování je Eva Kolínová kolin@riva-reality.cz

8. Povinnost mlčenlivosti

8.1 Všem zaměstnancům Realitního zprostředkovatele, spolupracujícím Realitním makléřům, stejně tak i dalším třetím osobám, které budou mít informace o podaném Oznámení podezřelého obchodu, se ukládá zachovávat mlčenlivost o Oznámení podezřelého obchodu nebo o úkonech učiněných FAÚ ve vztahu ke třetím osobám, včetně osob, jichž se sdělené informace týkají.

8.2 Povinnost mlčenlivosti nezaniká ani skončením pracovněprávního vztahu, dohody o spolupráci uzavřené mezi Realitním zprostředkovatelem a Realitním makléřem či plné moci zmocňující Realitního makléře zastupovat Realitního zprostředkovatele; její porušení je přestupkem, za který lze podle § 43 AML zákona uložit pokutu až do výše 200.000 Kč, resp. za určitých podmínek až do 1 mil.Kč. Tím není dotčena odpovědnost za škodu, která tím osobě, jíž se vyzrazení týkají, vznikla, ani případná trestní odpovědnost toho, kdo porušil povinnost mlčenlivosti.

8.3 Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat vůči:

- orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací výnosu nebo jedná-li se o splnění oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu,

- soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se obchodu nebo nároku vyplývajícího z AML zákona,

- osobám vykonávajícím bankovní dohled,

- orgánu oprávněnému podle zvláštního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že FAÚ předloží podnět k odnětí takového oprávnění,

- osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody podle tohoto zákona, jde-li o následné oznámení skutečností rozhodných pro uplatnění takového nároku.

8.4 O uplatnění výjimky povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců Realitního zprostředkovatele nebo spolupracujících Realitních makléřů rozhoduje v daném případě statutární orgán Realitního zprostředkovatele.

9. Archivace údajů

9.1 Údaje získané při identifikaci a kontrole klienta (tedy zejména identifikační údaje, údaje týkající se průkazu totožnosti, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci v případě zastupování na základě plné moci, údaje o tom, kdo a kdy provedl u Realitního zprostředkovatele první identifikaci klienta) budou uschovány po dobu 10-ti let od ukončení obchodu a budou uloženy ve spise zakázky. Dále pak budou po stejnou dobu uchovány úaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace, tj. zejména smlouvy a doklady o platbách.

9.2 Archivaci zajistí Realitní makléř nebo pracovník Realitního zprostředkovatele, který prováděl identifikaci či kontrolu klienta, postoupením příslušných dokumentů či složek vedoucímu pracovníkovi Realitního zprostředkovatele, který je za archivaci odpovědný.

10. Kontrola a vnitřní oznamovací systém - osoba určena : Eva Kolínová

11. Další povinnosti

10.1 Údaje o obchodech, na něž se vztahuje identifikační povinnost nebo ohledně nichž FAÚ provádí šetření, sdělují na požádání ve stanovené lhůtě FAÚ vedoucí pracovník Realitní ho zprostředkovatele , který také předkládá potřebné informace o těchto obchodech, nebo k nim umožní přístup pověřeným zaměstnancům FAÚ při prověřování oznámení a poskytnou informace o osobách, které se jakýmkoli způsobem účastnily takových obchodů.

10.2 Vedoucí pracovník Realitního zprostředkovatele je povinen provést školení zaměstnanců a spolupracujících Realitních makléřů (stejně tak i třetích osob, které se mohou s podezřelým obchodem setkat před zařazením na jejich pracovní místa), z této směrnice (SVZ) a z AML zákona, a to nejméně 1x za 12 měsíců.

10.3 Vedoucí pracovník Realitního zprostředkovatele je povinen evidovat a uchovat obsah školení, účast na těchto školeních (prezenční listinu podepsanou účastníky proškolení); tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let. Obsah školení musí být vedoucím pracovníkem Realitního zprostředkovatele aktualizován a doplňován.

Eva Kolínová